Regulamin naszego sklepu

Właściecielem sklepu internetowego niemowleceubranka.pl (w skrócie „Sklep”) jest firma:
......................................
wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta ......................
NIP: ..............
REGON: ............
Bank: mBank
Nr Konta: ...........................

Dane kontaktowe:
................ ................
Mail : sklep@niemowleceubranka.pl

Składając zamówienie w sklepie internetowym www.niemowleceubranka.pl akceptują Państwo poniższe punkty :

1. Właścieciel sklepu internetowego niemowleceubranka.pl prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.niemowleceubranka.pl realizuje .................
2. Towary na sklepie www.niemowleceubranka.pl są używane - ich stan określa zdjęcie oraz opis produktu.
3. Zarejestrowanie się (utworzenie konta) na www.niemowleceubranka.pl nie ma żadnych ubocznych konsekwencji. Rejestracja w sklepie jest bezpłatna, nie zobowiązuje do zakupów w naszym sklepie. Zakupów mogą dokonywać również klienci bez pełnej rejestracji, podając jedynie adres do wysyłki i dane kontaktowe.
4. Podczas rejestracji nowego konta lub dokonania zakupu bez utworzenia konta wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych to niezbędny aspekt techniczny związany z prowadzeniem sklepu internetowego.
5. Klient najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia zostaje poinformowany o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
6. Ceny podane w sklepie internetowym www.niemowleceubranka.pl są wartościami BRUTTO (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
7. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia, zgodnie ze wskazanym przez kupującego sposobem transportu.
8. Podane przez Klientów dane osobowe właściel sklepu niemowleceubranka.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu .
9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep www.niemowleceubranka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
10. Do zamówionych towarów wraz z przesyłką dołączony jest rachunek będący dowodem zakupu.
11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
11.1. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem niemowleceubranka.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
11.2. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
11.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
11.4. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą
11.5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
11.6. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
11.7 Właścieciel sklepu niemowleceubranka.pl w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:- dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika- co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną- sposób płatności- koszty transportu. W przypadku podania niepełnych danych i braku możliwości kontaktu z klientem zamówienie zostaje anulowane.
13. Klient będzie informowany o statusie złożonego zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane wysyłanym listem poczty elektronicznej email na adres zamawiającego lub telefonicznie.
14. Czas oczekiwania na zamówione artykuły przez Klienta wynosi do 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez sklep płatności lub przyjęcia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze.
15. Towary na sklepie mają określoną, zmienną ilość, powyżej której nie można dokonać zamówienia.
16. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych zamówień (a później umów kupna-sprzedaży) przez sklep www.niemowleceubranka.pl z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą ogólne oraz szczegółowe przepisy polskiego i międzynarodowego prawa regulujące zasady sprzedaży i nabywania towarów.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i przesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:


MiniStyle

Trumiejki 30

82-550 Prabuty


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[…………..………………………………………………………………………] [1] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy([2]) ……….……………/……………………………… o świadczenie następującej usługi([2])…………….………………………………………….., zawartej z ................dnia, [……………………….] 201… roku. [3] Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr...............................................................

Data i podpis:

[…………………………………………………][4]

[1] imię, nazwisko, adres, adres e-mail

[2] Niepotrzebne skreślić

[2] Niepotrzebne skreślić

[3] Proszę wskazać datę zawarcia umowy, znajdującą się [……………………………].

[4] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).

ZAŁĄCZNIK nr 2
Polityka Ochrony Prywatności

1.Właściciel sklepu niemowleceubranka.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności własciciel sklepu niemowleceubranka.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  Sklep sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w niemowleceubranka.pl jest ................

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklepu w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

6. Klienci mogą przeglądać niemowleceubranka.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w niemowleceubranka.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez właściciela sklepu  informacji o  świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez właścicela sklepu i za zgodą Klientów.

12. Właścicel sklepu niemowleceubranka.pl zapewniaja realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy właściciel sklepu niemowleceubranka.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez właścieiela sklepu niemowleceubranka.pl danych osobowych innemu administratorowi danych.

13. Właściciel sklepu niemowleceubranka.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Właściciel sklepu niemowleceubranka.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy  a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Właściele sklepu niemowleceubranka.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.

16. Witryna niemowleceubranka.pl. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze strony internertowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

Aktualny regulamin do pobrania w formacie pdf
Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014
Dalej
Marki ubranek
Szukaj
 
Jakiej odzieży dla dziecka szukasz
Wyszukiwanie zaawansowane
Powiadamiaj mnie o nowościach
E-Mail
co tydzień
co dwa tygodnie
jak tylko pojawią się nowości

Jakie rozmiary ubranek Ciebie interesują?
Rozm. 50-56
Rozm. 62-68
Rozm. 74-80
Rozm. 86-92
Rozm. 98-104
Rozm. 110-116
Rozm. 122-128
Rozm. 134-140
Rozm. 146-152
Rozm. 158

Zgadzam się z polityką prywatności tego newslettera
Wypisz mnie z listy - nie chcę więcej otrzymywać powiadomień

... jest pusty